VEDTÆGTER

Navn og hjemsted 

§ 1. Selskabet er et Andelsselskab med begrænset ansvar og dets navn er 
SVENSTRUP VANDVÆRK, A.m.b.A. 

selskabet er oprindelig stiftet i 1933 og nærværende vedtægter med tilhørende regulativ og takstblad afløser alle tidligere bestemmelser. Selskabets hjemsted er AALBORG KOMMUNE.

Formål 

§2. Selskabets formål er -i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ og takst blad -at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. 

Medlemmer 

§3. Selskabets medlemmer er grundejere, som har betalt eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet. være godkendt af bestyrelsen.

Medlemmernes rettigheder

§4. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de I selskabet gældende bestemmelser.

Medlemmernes forpligtelser

§5. For de lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.

 

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men. hæfter fremdeles for dets forpligtelser.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan betinge Sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved .tvangsauktion eller anden retsforfølgelse. 

Ethvert medlem har pligt til udelukkende at aftage sit vandforbrug fra værket, medmindre vedkommende har fået anden særlig aftale. 

Udtræden af selskabet

§6. Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske: 

-ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.) ved ekspropriation o.l., forudsat at vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets) andel i selskabets gæld skal 3. Det reviderede regnskab fremlægges.til godkendelse
indbetales. 

-ved eksklusion af selskabet p.g.a. restance, der ikke har kunnet inddrives, dog først efter udløbet af eventuelle i selskabets bestemmelser nævnte frister. Efter eksklusionen afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til den omhandlede ejendom, betragtes dette som ny tilslutning.

Ved udtræden efter de i denne paragraf indeholdte bestemmelser udbetales eller udloddes ikke andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§7. Institutioner, som ifl. deres natur eller ejere af enkelte ejendomme, som ifl. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil -mod en af bestyrelsen fastsat afgift -kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde samme bestemmelser som vandværkets medlemmer i øvrigt,
bortset fra eventuelle hæftelser. 

Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud der medgår til hovedledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar

Anlæg 

§8. Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuelle højdebeholdere samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jfr. regulativets bestemmelser herom. 
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget ind. stikledning til og med stophane anbragt efter regulativets bestemmelser, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet. I tilfælde, hvor bestyrelsen måtte finde det nødvendigt, kan den forlange vandmålere installeret i h.t. regulativets bestemmelser 

Ledninger over privat grund
Formål §9. Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, når der er en væsentlig begrundelse herfor og såvidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens og skøn rimelig erstatning. 
Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregning af denne erstatning. 

Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningen s placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. En sådan deklaration skal inden tinglysning finder sted, være godkendt af bestyrelsen.

 

Indskrænkninger i vandleverancen
§ 10. Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.
Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand ifl. §7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, jfr. regulativets bestemmelser herom.
Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Vandspild er forbudt, jft. regulativet. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete Indskrænkninger I retten til Vandforsyning pålægge overtræderen en tidsbegrænset særafgift.

 

Generalforsamling

§ 11. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamling såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i lokalblade. 

Forslag, som ikke er optaget på dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling, skal indgives i skriftlig form til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrerens beretning om det forløbne år 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

5. Valg af revisor og suppleant.

6. Andre på dagsordenen opførte forslag, herunder Indkomne forslag
7 Eventuelt 

 

Ekstra ordinær general forsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af skriftligt dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter modtagelsen af begæringen og dagsordenen skal meddeles samtidig med indkaldelsen.

 

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et sammendrag i en dertil af bestyrelsen godkendt protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Stemmeret og afstemninger 

§12. Intet medlem har mere end l stemme pr. ejendom, som vedkommende ejer.
Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt men intet medlem kan repræsentere mere end l fuldmagt.

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, såfremt Ikke mindst I af de tilstedeværende, stemme-
Anlæg .berettigede medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Købere ifl. §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og til at deltage i debatten, men de har ingen stemmeret.  

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Ved beslutninger om vedtægtsændringer, kræves der dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer, idet dog
blanke og ugyldige stemmesedler betragtes som ikke afgivne. Derudover kræves for gyldig vedtagelse af
sådanne ændringer, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenterede på generalforsamlingen. Såfremt
kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen hurtigst muligt til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer, uanset fremmødte antal medlemmer.

 

Bestyrelsen
§ 13. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år
på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen har ret til godtgørelse.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ med takstblad.
Bestyrelsen kan for selskabets regning antage lønnet medhjælp, herunder evt. bestyrelsesmedlemmer i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse m.v.
Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en forhandlingsprotokol, der underskrives af
de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal snarest, forevises protokollen og ved deres underskrift tilkendegive, at de har læst referatet af det møde, de ikke I deltog i.
Får et bestyrelsesmedlem vedvarende forfald, indtræder den suppleant, der står først for tur. Den pågældende suppleant indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

 

Tegningsret

§14. Selskabets tegnes af formanden i forening med I bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

 

Regnskabet
§15. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 8 8 8 8
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter at der er foretaget forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne, men henlægges i en reservefond.
Regnskabet revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor. For så vidt angår årsregnskabet, der skal forelægges generalforsamlingen, skal dette være revisor i hænde til revision senest i den forudgående februar måned.
Revisor er berettiget til når som helst, at foretage kontrol- og kasseeftersyn.
Årsregnskabet skal forinden forelæggelsen på generalforsamlingen være underskrevet af revisor og den
samlede bestyrelse.

 

Opløsning af selskabet
§16. Selskabet kan ikke opløses før alle af selskabet indgåede forpligtelser er afviklet.
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af alle stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne. f.eks. ved fusion
med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §12 anførte bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Overskydende kapital ved en opløsning kan ikke udbetales til andelshaverne, men skal anvendes i overensstemmelse med selskabets formål.

 

Ikrafttræden
§17. Nærværende vedtægter for selskabet Svenstrup Vandværk, A.m.b.a. er gyldigt vedtaget på en lovlig indvarslet og beslutningsdygtig generalforsamling, afholdt i Svenstrup den 8. marts 1988.
Vedtægtsforslaget træder derfor i kraft som lovlige vedtægter for selskabet fra vedtagelsestidspunktet.

Svend Mørch 

Gerhard Schultz 

Erling Nielsen
Erik Thuesen 

Niels Trier Christiansen