Grundvandsovervågning 2020-2021

Grundvandsovervågningen er en opgave, der er pålagt af Aalborg Kommune, som Grundvandssamarbejde Aalborg løfter. Grundvandsovervågningen er en del af Aalborg Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og har til formål at give et overblik over grundvandskvaliteten i indvindingsoplandet i en relevant dybde i forhold til indvindingsdybden på kildepladsen. Det er nødvendigt at holde løbende øje med grundvandskvaliteten, så man kan nå at handle på evt. forureningskilder og ikke er nødsaget til at stoppe indvindingen af vand i en periode. Der findes eksempler på pludselige skift af vandtype, hvilket kan betyde, at der sker en væsentlig stigning af nitratindholdet, som kan begrænse indvindingen, hvis grænseværdien overskrides. Grundvandsovervågningen kan bruges som et værktøj, når der skal udarbejdes strategier for kildepladsen.

Resume og sammenfatning
Svenstrup Vandværk blev etableret i 1933 og har to kildepladser, hvor Æblehaven blev taget i brug i 1960, og Atletikvej blev taget i brug i 2004. Æblehaven er et ”byvandværk”, hvor der ikke er fundet egnede boringer til overvågning. På kildepladsen Atletikvej indvindes der vand fra tre indvindingsboringer, hvor ca. 80% af vandet til Svenstrup Vandværks forsyningsområde indvindes fra. Vandværket har en sikkerhedsforbindelse til Aalborg Vand A/S, så forbrugerne kan modtage vand, såfremt vandværket er ude af stand til selv at levere vand i en periode. Der indvindes vand fra kalk, og grundvandsmagasinet er beskyttet af 30-50 m blandet sand og ler. Grundvandsovervågningen viser væsentlige mængder af nitrat i overvågningsboringen, men koncentrationen er mere end halveret i perioden 2011-2021. Der er fund af pesticidnedbrydningsproduktet DPC på 0,013 µg/l. I indvindingsboringerne ses der ingen til meget lidt nitrat samt fund af DMS på detektionsgrænsen i en ud af tre boringer.

Vandkemiske forhold
Potentielle problemparametre som der er øget fokus på i grundvandsovervågningen, er nitrat samt pesticider og nedbrydningsprodukter. Sulfat er ikke et problem i drikkevand, men er en indikator for nedbrydning af nitrat. Resultaterne fra overvågningsboringen tilknyttet Atletikvej viser, et fald i nitratkoncentrationen gennem de sidste 10 år, se Figur 2, hvor koncentrationen er mere end halveret. Dette tyder på, at grundvandet nu er yngre end kvælstofstoppen fra 1975-2000. Ved seneste analyse er der fund af pesticidnedbrydningsproduktet desphenylchloridazon (DPC) på 0,013 µg/l, hvilket ligger under grænseværdien på 0,1 µg/l.

De seneste analyseresultater fra indvindingsboringerne på Atletikvej ses i Tabel 1, hvor der er fund
af pesticid og nedbrydningsproduktet N,N-dimethylsulfamid (DMS) i DGU nr. 34.2728.

Den store forskel på nitratkoncentrationerne i hhv. indvindingsboringerne, se Figur 3, og overvågningsboringen kan tilskrives, at indvindingsboringerne henter vand dybere (60-84 m.u.t) end
overvågningsboringen (27-34 m.u.t.).

På kildeplads Æblehaven indvindes der vand fra en indvindingsboring, hvor vandet stort set er nitratfrit. Hvis man kigger på vandkemien for afgang vandværk, kan man se, at der er sket et fald i nitratkoncentrationen mellem 1993 og 2002, hvilket tyder på, at indvindingsboringen måske er blevet renoveret, se Figur 4. Der er ved seneste analyse fundet 0,020 µg/l DMS i Æblehavens indvindingsboring.

 

Anbefalinger
Der er væsentlige mængder af nitrat i overvågningsboringen, men koncentrationen er mere end halveret i perioden fra 2011-2021, hvilket tyder på, at det øverste grundvand nu er yngre end kvælstofstoppen fra 1975-2000. Indvindingsboringerne indeholder 0-5 mg/l nitrat, hvilket skyldes, at der hentes vand dybere end overvågningsboringen. Vandkemien på både Atletikvej og Æblehaven er god dog med få opmærksomhedspunkter i forhold til særligt miljøfremmede stoffer. Grundvandsovervågningen fortsættes. Der forventes udført analyser igen i 2023 og 2025. Alle indtag analyseres svarende til en boringskontrol inkl. pesticider og nedbrydningsprodukter. For mere uddybende tekst, henvises der til rapporten ”Grundvandsovervågning i indsatsområde Aalborg SV 2020-21”.